Copyright © 2009 Gara község információs lapja
Helyi Választási Iroda Vezetőjétől
6522 Gara, Kossuth L. u. 62. szám
Tel./fax: 79/456-322
E-mail: korjegyzoerika@emitelnet.hu
A 2010. őszén megtartandó települési kisebbségi önkormányzati választás szavazókörének szavazóhelyéül: az ÁMK (általános iskola) Gara, Páncsics M. u. 3-5. szám alatti épületét jelölöm ki.

Gara, 2010. január 26.


                                                                                Striegl Jánosné sk.
                                                                                      HVI vezetője

Tisztelt Választópolgár!

Amennyiben Ön a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott (bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) kisebbséghez tartozik, 2010 őszén ismét lehetősége lesz részt venni a helyi önkormányzati választásokkal azonos napon megtartásra kerülő települési kisebbségi önkormányzati választáson.
Kisebbségi választójogának gyakorlásához összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat, melyek az alábbiak.

Választójog a nemzeti és etnikai kisebbségek települési önkormányzati képviselőinek választásán

A települési kisebbségi önkormányzati választáson az a polgár szavazhat, aki
"    a fent felsorolt 13 kisebbség egyikéhez tartozik, és a kisebbséghez tartozását nyilatkozatával vállalja,
"     2010. október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar állampolgár,
"    a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik,
"    szerepel a kisebbségi választói jegyzékben.
Az említett feltételeknek meg kell felelnie a jelöltként indulni kívánó személynek is.

A kisebbségi választói jegyzék

A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételét 2010. július 15. napján 16 óráig kérheti a lakóhelye szerinti település jegyzőjétől a mellékelt kérelemnyomtatványon. Kérelmét a polgármesteri hivatal épületében található gyűjtőládába dobhatja be, vagy levél útján juttathatja el a jegyzőhöz. (A levélnek július 15-ig meg kell érkeznie.)

A választópolgár felvételét csak egy kisebbség választói jegyzékére kérheti, ellenkező esetben valamennyi kérelme érvénytelen.

A jegyző július 15-ig dönt a kérelmező kisebbségi választói jegyzékbe vételéről.

Ha Ön a kérelemnyomtatványt hiánytalanul kitölti, továbbá magyar állampolgársággal, és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik, a jegyző felveszi Önt az adott kisebbség választói jegyzékébe.

A kisebbségi választói jegyzékkel kapcsolatos jogorvoslat

Ha a kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt a jegyző megtagadja, erről Önt haladéktalanul értesíti. A kisebbségi választói jegyzékbe vételt megtagadó döntés ellen a határozat kézhezvételét követő 3 napon belül nyújthat be kifogást a határozatot hozó jegyzőhöz. Amennyiben a jegyző helyt ad a kifogásnak, módosítja a kisebbségi választói jegyzéket. Ha a kifogásnak nem ad helyt, azt a beérkezését követő napon automatikusan megküldi a helyi bíróságnak, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróságnak.

A választás kitűzése

A kisebbségi önkormányzati választást akkor tűzi ki a helyi választási bizottság, ha a településen az adott kisebbség választói jegyzékében szereplő kisebbségi választópolgárok száma a választás kitűzésének napján eléri a 30 főt.

Jelöltállítás

Jelöltet csak olyan - az egyesülési jogról szóló törvény szerinti, közhasznú vagy nem közhasznú - társadalmi szervezet állíthat, amelynek a választás évét megelőző legalább 3 éve alapszabályában rögzített célja az adott kisebbség képviselete. Független jelöltek indulására a törvény nem biztosít lehetőséget.

Jelölt csak a lakóhelye szerinti kisebbségi választói jegyzékben szereplő választópolgár lehet. A választópolgár - lakóhelyétől függetlenül - bármely településen jelölhető. A lakóhelytől eltérő településen jelöltként történő nyilvántartásba vételnek nem akadálya, ha a jelölt lakóhelyén nem kerül sor települési kisebbségi önkormányzati választás kitűzésére.

A jelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy
"    vállalja az adott kisebbség képviseletét,
"    ismeri az adott kisebbségi közösség nyelvét,
"    ismeri az adott kisebbségi közösség kultúráját és hagyományait,
"    korábban volt-e más kisebbség kisebbségi önkormányzatának tagja vagy tisztségviselője.
A jelölt nyilatkozata nyilvános, azt bárki megismerheti.

Szavazás

A szavazásra településenként e célra létrehozott, önálló szavazókörben (szavazókörökben) kerül sor, melynek címéről és a szavazás időpontjáról a jegyző értesítőt küld.
A szavazólapon az érintett kisebbség minden jelöltje feltüntetésre kerül, kisorsolt sorrendben. A települési kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete 5 tagú, ezért szavazni legfeljebb 5 jelöltre lehet. Képviselők a legtöbb szavazatot kapott jelöltek lesznek.

Személyes és különleges adatok kezelése a kisebbségi választáson

A választás során a személyes és különleges adatok kezelése mindvégig az adatvédelmi
jogszabályoknak megfelelő módon történik. A törvény meghatározza az adatkezelés célját és az adatkezelők körét is. Ennek megfelelően a kisebbségi választói jegyzék - a számadatok kivételével - nem nyilvános, abba csak a választási iroda, a választási bizottság és a bíróság tekinthet bele feladatainak végrehajtása érdekében.

A kisebbségi választói jegyzék a szavazás eredményének jogerőssé válását követően haladéktalanul megsemmisítésre kerül.

Területi és országos kisebbségi önkormányzatok

Amennyiben az adott kisebbség megfelelő számú települési kisebbségi önkormányzattal rendelkezik, 2011 márciusában a kisebbség területi és országos önkormányzatot hozhat létre. A területi és országos önkormányzatot a települési kisebbségi önkormányzati képviselők (elektorok) választják.


                                                                                   Helyi Választási Iroda

A kisebbségi választói jegyzékbe vétel iránti kérelem letölthető itt!
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!


A kisebbségi választói jegyzékbe vétel iránti kérelmét, amennyiben nem tudja a Körjegyzőségi Hivatalban kihelyezett gyűjtőládában elhelyezni, úgy azt postai úton a Gara, Kossuth L. u. 62. szám alatt lévő Körjegyzőségi Hivatalba megküldeni szíveskedjen.

Gara, 2010. május 27.

                                                                                                    Striegl Jánosné
                                                                                                        HVI vezető

Helyi Választási Iroda Vezetőjétől
6522 Gara, Kossuth L. u. 62. szám
Tel./fax: 79/456-322
E-mail: korjegyzoerika@emitelnet.hu
Határozatok a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról
3/2010.(VIII.06.) HVB határozat
Cigány települési kisebbségi önkormányzati képviselők
választásának kitűzése
4/2010.(VIII.06.) HVB határozat
Horvát települési kisebbségi önkormányzati képviselők
választásának kitűzése
5/2010.(VIII.06.) HVB határozat
Német települési kisebbségi önkormányzati képviselők
választásának kitűzése
50/2010.(IX.07.) HVB határozat
A települési cigány kisebbségi önkormányzati választásokon induló jelöltek sorrendje
51/2010.(IX.07.) HVB határozat
A települési horvát kisebbségi önkormányzati választásokon induló jelöltek sorrendje
52/2010.(IX.07.) HVB határozat
A települési német kisebbségi önkormányzati választásokon induló jelöltek sorrendje
56/2010.(IX.10.) HVB határozat
Cigány kisebbségi szavazólap adattartalmának jóváhagyása
57/2010.(IX.10.) HVB határozat
Horvát kisebbségi szavazólap adattartalmának jóváhagyása
58/2010.(IX.10.) HVB határozat
Német kisebbségi szavazólap adattartalmának jóváhagyása
Tajékoztatás a Helyi Választási Iroda Vezetőjétől a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők válaszási eredményéről


Az eredmények megtekintéséhez kattintson ide!


Kérem válaszzon az alábbi lehetőségek közül!