Copyright © 2009 Gara község információs lapja
Titkárság:
Kertészné Molnár Anna
vezető-főtanácsos

Szociális igazgatás:
Schmidtné Takács Gréta
előadó

Anyakönyv, hagyaték, munkaügy:
Engertné Salamon Andrea
főmunkatárs

Gazdálkodás:
Antal Anita
tanácsos

Karasziné Czifra Rebeka
gyakornok

Adóigazgatás, gazdálkodás:
Száraz Magdolna
előadóGarai Közös Önkormányzati Hivatal
cím: 6522 Gara, Kossuth L. u. 62.
adószám: 15810056-1-03

Jegyző:
Hódosné dr. Süke Amália
jegyzo@gara.hu
Tel.: 79/456-041
Ügyfélfogadás: minden kedden 8-12 óráig Garán

Hivatali ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00 - 12.00
Kedd: 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Szerda: 8.00 - 12.00
Csütörtök: 13.00 - 16.00
Péntek: NINCS ügyfélfogadás

Köztisztviselők:
Garai Közös Önkormányzati Hivatal
(rövidített név: GKÖH) 
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK 

1.    A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetősége: 

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve:                 Garai Közös Önkormányzati Hivatal 
székhelye:                                                               6522 Gara, Kossuth L. u. 62. 
postai címe:                                                            6522 Gara, Kossuth L. u. 62. 
székhely telefon- és telefaxszáma:                            +36-79/456-322
elektronikus levélcíme:                                             titkarsag@gara.hu 
honlapja:                                                                www.gara.hu 

ügyfélszolgálatának elérhetőségei:                           6522 Gara, Kossuth L. u. 62. 

Az intézmény nem működtet külön ügyfélszolgálatot, hivatalos címein elérhető. 

2.    A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai 

Az Alapító Okirat szerint a költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 
A költségvetési szerv alaptevékenysége: A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Gara és Bácsszentgyörgy települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. 
 
3.    A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme): 

A közfeladatot ellátó szerv vezetőjének neve:         Hódosné dr. Süke Amália
beosztása:                                                           jegyző 
elérhetősége:                                                      6522 Gara, Kossuth L. u. 62.
telefon/telefax száma:                                          +36-79/456-041 
elektronikus levélcíme:                                          jegyzo@gara.hu 
 
4.    A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend: 
Az intézmény nem működtet önálló ügyfélszolgálatot. 
Ügyfélfogadási rend: 
                    DÉLELŐTT                  DÉLUTÁN
HÉTFŐ          8.00 - 12.00                 -----
KEDD           8.00 - 12.00                 13.00 -16.00
SZERDA        8.00 - 12.00                 -----
CSÜTÖRTÖK -----                           13.00 - 16.00
PÉNTEK        -----                            -----

5.    Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége: 
Az intézmény esetében nem releváns.

6.    A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai: 
A közfeladatot ellátó szerv felügyelete, ellenőrzése alatt nincs ilyen szerv. 

7.    A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 
A közfeladatot ellátó szerv tulajdonában nincs ilyen gazdálkodó szervezet. 

8.    A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai: 
Nincs a közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítvány. 

9.    A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye: 
Nincs a közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv. 

10.      A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve: 
Nincs a közfeladatot ellátó szerv által alapított lap. 

11.    A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai: 

Felettes szerv hivatalos neve:                     Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
székhelye:                                                6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. 
postai címe:                                             6001 Kecskemét, Pf. 226. 
telefon- és telefaxszáma:                          +36-76-513-713, +36-79-998-346 
elektronikus levélcíme:                              kormanyhivatal@bacs.gov.hu
honlapja:                                                 https://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun
ügyfélszolgálatának elérhetőségei:            A hét minden munkanapján munkaidőben. 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun/hirek/bacs-kiskun-megyei-kormanyhivatalkormanyablakai  

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

1.    A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege: 

•    GKÖH SZMSZ
•    GKÖH Alapító Okirat 

2.    Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven: Az Intézmény vonatkozásában nem releváns.

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai: Az Intézmény vonatkozásában nem releváns. 

3.    Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: 

•    Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
•    A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendelt szervek feladat-és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény
•    Az államháztartásról szóló 2011. évi CXC. törvény
•    Az államháztartási és az önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény
•    305/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartamára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
•    18/2005.(XII.27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

a)    Termőföld hirdetmény ügyek - Garai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
b)    Talált tárgyakkal kapcsolatos tevékenység - Garai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
c)    Méhtartás bejelentése - Garai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
d)    Lakcím fiktívvé nyilvánítása- Garai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
e)    Hatósági igazolások, hatósági bizonyítványok kiállítása - Garai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
f)     Hagyaték - Garai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
g)    Ebösszeírás - Garai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
h)    Birtokvédelem - Garai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
i)    Bejelentés köteles és telepengedély köteles ipari tevékenységek - Garai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
j)    Bejelentés köteles és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenységek - Garai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
k)   Szálláshely-szolgáltatási ügyek - Garai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Termőföld hirdetmény ügyek:
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe: Föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat (Gara község közigazgatási területe)
II.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása:
II.4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege: illetékmentes.
II. 5. államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím Garai Közös Önkormányzati Hivatalnál Kertészné Molnár Anna ügyintézőnél (6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62.) ügyfélfogadási időben (hétfő, kedd, szerda: 08.00-12.00, kedd 13.00-16.00, csütörtök: 13.00-16.00) Érdeklődni személyesen, levélben és a 79/456-322-es telefonszámokon lehet Kertészné Molnár Anna ügyintézőnél
II.6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája a formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával:
A közzétételi kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani: www.kormany.hu
II.7. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával:  www.gara.hu, időpontfoglalás: 79/456-322.
II.8. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről a jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával:
•    Mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.évi. CXXII. törvény
•    Az elővásárlási és elő haszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és haszonbérleti
•    szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII.12.) Korm. rendelet.
•    A mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény.
•    Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adásvételi szerződés és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. évi (XII.12.) Korm. rendelet 
•    2016. évi CL. törvény

Talált tárgyakkal kapcsolatos tevékenység:
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe: Gara község közigazgatási területén talált tárgyak

II.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
- személyazonosításra alkalmas irat
- lakcímkártya
II.4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege: Az eljárás díj és illetékmentes.
II.5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:
Talált tárgyakat magánszemélyek, rendőrség és más szervek szolgáltatnak be hivatalunkhoz. A találó köteles a talált dolgot a találástól számított 8 napon belül a dolog elvesztőjének, tulajdonosának átadni, vagy az önkormányzathoz beszolgáltatni. A talált tárgyak átadásáról hatóságunknál jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a találó adatait, a talált tárgy pontos leírását, esetleges azonosítói számát, valamint a találás körülményeit.
Amennyiben a talált dolog a személyes tulajdon szokásos tárgyai körébe tartozik, illetve közterületen találták, a jegyzőkönyvben feltüntetésre kerül, hogy a találó a dolog tulajdonjogára
igényt tart-e. A talált dolog átvételére való jogosultságot minden alkalommal megvizsgáljuk. A találó a részére kiadott dolog tulajdonjogát abban az esetben szerzi meg, ha mindent megtett annak érdekében, hogy a dolgot tulajdonosa visszakaphassa, és a tulajdonos a találástól számított 1 éven belül nem jelentkezett.
A közönség számára nyitva álló hivatali, vállalati, vagy más épületben, helyiségben, továbbá
közforgalmú, közlekedési és szállítási vállalat szállítóeszközén talált dolog tulajdonjogára a találó nem tarthat igényt. Ebben az esetben, ha a jogosult 3 hónap alatt nem jelentkezik, hatóságunk a tárgyat értékesítheti. A romlandósága miatt vagy más okból el nem tartható dolog értékesítéséről, selejtezéséről a beszolgáltatást követően haladéktalanul gondoskodunk. A talált lőfegyvert, lőszert és robbanóanyagot a rendőrségnek kell beszolgáltatni.
II. 6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló cím nyitvatartási idő: Garai Közös Önkormányzati Hivatala ( 6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62. ) ügyfélfogadási idő ( hétfő, kedd, szerda: 08.00-12.00, kedd 13.00-16.00, csütörtök: 13.00-16.00) Érdeklődni személyesen, levélben és a 79/456-322-es telefonszámon lehet.
II.7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő. A megtalálónak az önkormányzatnál a találástól számított 8 napon belül kell jelentkeznie.
II.8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája: Nincs formanyomtatvány
II.9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával: www.gara.hu, időpontfoglalás: 79/456-322.
II.10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről a jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával:
"    A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi. V. törvény 5:54. §.
"    Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény


Méhtartás:
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe: A méhek tartási helye.


II. 2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása: "Méh bejelentőlap", "Méh kijelentőlap" nyomtatvány.
II. 3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege: A bejelentés illetékmentes.
II. 4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti. Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40×30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni.
II. 5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím Garai Közös Önkormányzati Hivatalnál Kertészné Molnár Anna ügyintézőnél (6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62. ) ügyfélfogadási időben ( hétfő, kedd, szerda: 08.00-12.00, kedd 13.00-16.00, csütörtök: 13.00-16.00) Érdeklődni személyesen, levélben és a 79/456-322-es telefonszámokon lehet Kertészné Molnár Anna ügyintézőnél.
II. 7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító
irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő A méhtartást minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig a tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni. Ezen túl a méhek kiszállítását (vándoroltatást) a kiszállítást megelőző 72 órán belül, a beszállítást annak megtörténtét követő 72 órán belül be kell jelenteni.
II.8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája a formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával:
"Méh bejelentőlap", "Méh kijelentőlap"
II.9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával www.gara.hu időpontfoglalás: 79/456-322.
II.10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az
ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető
jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről a jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával:

•    70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet
•    15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet
•    Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Lakcím fiktívvé nyilvánítása:
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe: Gara község közigazgatási területe
II.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása:
személyazonosító okmány, lakcímkártya, kitöltött kérelem nyomtatvány
II.4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege: Az eljárás illetékmentes
II.5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:
Az ingatlan tulajdonosának, illetve haszonélvezőjének kérelmére a lakcím fiktívvé nyilvánítására abban az esetben van lehetőség, amennyiben a lakásba bejelentett személy elköltözött az ingatlanból és az új lakcímének bejelentését három munkanapon belül nem teljesítette. 
Ellenkező bizonyításig a szállásadó (tulajdonos, illetve haszonélvező) írásbeli nyilatkozata igazolja, hogy a szállásadónak nem minősülő polgár bejelentett lakcímadata nem valós. A jegyző megállapítja a lakcím érvénytelenségét és a döntés jogerőre emelkedését követően az érvénytelen lakcímadatot a nyilvántartásban fiktív jelzéssel szerepelteti mindaddig, amíg a polgár a valós lakcímét be nem jelenti.
II. 6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló cím nyitvatartási idő: Garai Közös Önkormányzati Hivatal (6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62.) ügyfélfogadási idő (hétfő, kedd, szerda: 08.00-12.00, kedd 13.00-16.00, csütörtök: 13.00-16.00) Érdeklődni személyesen, levélben és a 79/456-322-es telefonszámon lehet, ügyintéző Száraz Magdolna Piroska. Kötelező elektronikus kapcsolattartás esetén elektronikusan.
II.7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő:
A kérelem elbírálása 60 napon belül történik.
A döntés elleni fellebbezésre 15 nap áll rendelkezésre.
II.8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája a formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával:
Kérelem a lakcím fiktívvé nyilvánításához.
II.9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával: www.gara.hu időpontfoglalás: 79/456-322.
II.10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: 
•    A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
•    A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról rendelkező 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
•    Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Hatósági igazolás, hatósági bizonyítvány:
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe.
A hatósági igazolás, a hatósági bizonyítvány kiadására az a hatóság illetékes, amelynek:
a) területén a bizonyítandó tény bekövetkezett, illetve az állapot tartott vagy megszűnt,
b) területén a bizonyítással kapcsolatos dolog van, vagy a bizonyítani kívánt időszakban volt,
c) nyilvántartása az adatot tartalmazza.
II.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása: - személyazonosításra alkalmas irat, - lakcímkártya, - személyes nyilatkozat, - hivatal nyilvántartása. 
II.4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege: Általános tételű eljárási illetéket (3.000,-Ft értékű illetékbélyeg ) kell leróni, kivéve a tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások.
II.5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben, valamint az egyébként hatáskörébe tartozó eljáráshoz kapcsolódóan az ügyfél kérelmére, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki, illetve az ügyfél által benyújtott iratot záradékkal ellátni. A hatósági bizonyítványban fel kell tüntetni, hogy kinek és milyen bizonyítékok alapján adták ki. 
A hatósági bizonyítvány tartalmát -az ellenkező bizonyításáig- mindenki köteles elfogadni. A hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja, ha kiadása jogszabályba ütközik, vagy az ügyfél valótlan vagy olyan adat, tény, állapot igazolását kéri, amelyre vonatkozóan a hatóság adattal nem rendelkezik.
Leggyakrabban előforduló hatósági bizonyítvány: tanulmányok folytatásához közös háztartásban élők hatósági bizonyítványa.
A hatóság - jogszabályban meghatározott esetben és adattartalommal - az ügyfél adatainak vagy jogainak rendszeres igazolására hatósági igazolványt ad ki.
II.6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló cím nyitvatartási idő: Garai Közös Önkormányzati Hivatala ( 6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62. ) ügyfélfogadási idő ( hétfő, kedd, szerda: 08.00-12.00, kedd 13.00-16.00, csütörtök: 13.00-16.00) Érdeklődni személyesen, levélben és a 79/456-322-es telefonszámon lehet, ügyintéző: Száraz Magdolna Piroska Kötelező elektronikus kapcsolattartás esetén elektronikusan.
II.7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító
irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági bizonyítvány felhasználása célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan. Amennyiben a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan, a kiállító hatóság a hatósági bizonyítványt kijavítja, visszavonja vagy módosítja.
II. 8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája: Nincs
II.9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával:  www.gara.hu, időpontfoglalás: 79/456-322.
II.10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről a jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával:
•    Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
•    1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Hagyaték:
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe: Az elhunyt utolsó belföldi lakóhelye szerinti jegyző jogosult eljárni.
II.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása: -halotti anyakönyvi kivonat, -a várhatóan öröklésre jogosultak adatai (név, születési hely, születési idő, foglalkozás, pontos lakcím, az elhunythoz való rokoni viszony megjelölése), -ingatlan vagyon esetén az ingatlanra vonatkozó adatok: helyrajzi szám, vagy pontos cím, -gépjármű, utánfutó, vízi jármű esetében forgalmi engedély 
(hitel esetén a hitelszerződés), -takarékbetétkönyv, takaréklevél, gépkocsi nyereménybetétkönyv, kincstárjegy, stb., -kárpótlási jegyek (amennyiben még nem használták fel), -lakossági folyószámla-, devizaszámla-, értékpapírszámla, egyéb számla estében utolsó

számlakivonat vagy számlaszám, -ki nem fizetett utolsó havi nyugellátás esetén utolsó havi nyugdíjszelvény, -ki nem fizetett járandóság (táppénz, munkabér stb.) esetén igazolás, -amennyiben az elhunyt gazdasági társaság tagja volt és üzletrésszel, vagyoni betéttel rendelkezett, úgy igazolás arról, hogy a társaságban mekkora vagyoni résszel rendelkezett (társasági szerződés, cégkivonat), -ha az elhunyt lakásszövetkezeti tag volt, az őt megillető lakáshasználati jog igazolására szolgáló irat, -szerzői-, találmányi jogdíjakat igazoló irat, -termelőszövetkezet használatában lévő földingatlan esetén a termelőszövetkezettől igazolás 
vagy a földhivataltól részaránylap, -végrendelet, öröklési-, tartási-, életjáradéki szerződés esetén annak fénymásolata, -hagyatéki terheket igazoló iratok (egyéb hitelezői igények),
-ha az örökhagyó halálakor közjegyző, ügyvéd, önálló bírósági végrehajtó, igazságügyi szakértő, gyám vagy gondnok volt, e tevékenységével kapcsolatos vagyontárgyakról, iratokról készített kimutatás/jegyzék, -életbiztosítási szerződés, halálesetre szóló balesetbiztosítási szerződés.
II.4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege: Az eljárás illetékmentes.
II.5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:
Az eljárás akkor indul, amikor a jegyző
- a halottvizsgálati bizonyítvány alapján,
- a halottvizsgálati bizonyítvány hiányában a holtnak nyilvánító vagy a halál tényét megállapító végzés alapján, vagy
- olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik,
az örökhagyó haláláról értesül.
Ha az eljárás bejelentés alapján indul, a bejelentésben elő kell adni azokat az adatokat, amelyek a bejelentőnek a hagyatéki eljárás megindításához fűződő jogi érdekét valószínűsítik, valamint azokat, amelyek a hagyatéki eljárás lefolytatására való joghatóság (különösen az örökhagyó szokásos tartózkodási helye) és illetékesség megállapításához szükségesek. A bejelentéshez csatolni kell a joghatóság és az illetékesség megállapításához szükséges adatokat alátámasztó, valamint a bejelentés szerinti örökhagyó halálának tényét igazoló okiratokat, vagy elő kell adni és valószínűsíteni kell azokat a körülményeket, amelyek miatt ezeknek az okiratoknak a csatolása elháríthatatlan akadályba ütközik.
Ha a leltár felvételére nem kerül sor, mivel az örökhagyó hagyatéka tekintetében nem állnak fenn a hagyatéki leltározás feltételei, az eljárást a jegyző megszünteti.
A közjegyző a hagyatéki leltárt az érkezésétől számított 15 napon belül megvizsgálja és - ha az indokolt -
bejelenti, hogy kizárási ok miatt nem járhat el,
intézkedik az iratok illetékességi okból történő áttételéről,
saját hatáskörben, illetve a jegyző megkeresésével intézkedik a hiányos leltár kiegészítése érdekében, vagy
megszünteti a hagyatéki eljárást.
Az eljárás várható költségei:
- a közjegyzőt a közjegyzői díjszabásról szóló jogszabály szerint megillető munkadíj és költségtérítés (közjegyzői díjazás),
- az ügygondnok eljárásának külön jogszabályban meghatározott díja és költségtérítése (gondnoki díjazás),
- a biztosítási intézkedés elrendelésével és foganatosításával kapcsolatban felmerült, külön jogszabályban meghatározott költség (biztosítási intézkedés költsége), valamint
- a külföldi hatósághoz intézett megkereséssel összefüggésben felmerült költség. A hagyatéki eljárásban - ideértve a közjegyző határozata ellen előterjesztett fellebbezés elbírálása iránti bírósági eljárást is - nincs helye költségmentességnek és költségfeljegyzési jognak.
II.6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló cím nyitvatartási idő: Garai Közös Önkormányzati Hivatala (6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62.) ügyfélfogadási idő (hétfő, kedd, szerda: 08.00-12.00, kedd 13.00-16.00, csütörtök: 13.00-16.00) Érdeklődni személyesen, levélben és a 79/456-322-es telefonszámon lehet, ügyintéző: Engertné Salamon Andrea.
II.7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő:
A leltárt 30 napon belül el kell készíteni. E határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomást szerzett.
II.8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája: Nincs.
II.9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával: www.gara.hu, időpontfoglalás: 79/456-322.
II.10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről a jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával
•    A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény
•    Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Ebösszeírás:
IIAz államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe: Gara község közigazgatási területén tartott ebek.
II.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása:
Eb oltási bizonyítványa, mely az ebösszeíráskor szolgáltatandó adatokat tartalmazza.
"Bejelentőlap ebösszeíráshoz" formanyomtatvány
II.4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege: A bejelentés illetékmentes.
II.5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:
A települési önkormányzatok - ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében és a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel - 2012. évtől háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást kötelesek végezni. Az eb tulajdonosának (tartójának) az adatszolgáltatás kötelező. Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, ebenként az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.
Az összeírás önbevallásos módszerrel történt. Az ebösszeíró adatlapot ebenként szükséges kiállítani.
Fontos tudni, hogy az ebtulajdonosok (ebtartók) az összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, pl. szaporulatot írásban jelezni.
II.6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló cím nyitvatartási idő: Garai Közös Önkormányzati Hivatala (6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62.) ügyfélfogadási idő (hétfő, kedd, szerda: 08.00-12.00, kedd 13.00-16.00, csütörtök: 13.00-16.00) Érdeklődni személyesen, levélben és a 79/456-322-es telefonszámon lehet, ügyintéző: Kertészné Molnár Anna
II.7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
Folyamatos.
II.8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt
formanyomtatványok listája a formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával
A honlapon közzétett "Bejelentőlap ebösszeíráshoz" formanyomtatvány.
II.9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával: www.gara.hu, időpontfoglalás: 79/456-322.
II.10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről a jogszabályok közvetlen elérhetőségének biztosításával:
•    Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény

Birtokvédelem:
II.2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe: A birtoksértő magatartás megvalósulásának helye.
II.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása: - személyazonosító okmány, -lakcímkártya
II.4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege: 3.000.- Ft eljárási illeték
II.5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:
A kérelmet a birtokos nyújthatja be. A Polgári Törvénykönyv rendelkezése szerint birtokos az, aki a dolgot sajátjaként vagy a dolog időleges birtokára jogosító jogviszony alapján hatalmában tartja, továbbá az is, akitől a dolog jogalap nélkül időlegesen más személy tényleges hatalmába került.
A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, lakcímét (székhelyét), aláírását, annak a félnek a nevét, lakcímét (székhelyét), akivel szemben a birtokvédelmet kéri (ellenérdekű fél), az eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését, a cselekmény leírását, a birtokvitával érintett dolog megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyét (azaz a jegyző illetékességét megalapozó adatokat), a birtoksértés időpontjára történő utalást, a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet.
A kérelemhez csatolni kell a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat (fénykép, okirat, vázrajz). Amennyiben a kérelemben foglaltak tárgyalás (felek együttes meghallgatása) szemle (ingatlan helyszín megszemlélése) vagy tanúk meghallgatása útján bizonyíthatóak, - úgy a fent írtakra tekintettel - már a kérelemben indokolt indítványozni, hogy a jegyző tartson tárgyalást, szemlét.
II.6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló cím nyitvatartási idő: Garai Közös Önkormányzati Hivatala (6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62. ) ügyfélfogadási idő ( hétfő, kedd, szerda: 08.00-12.00, kedd 13.00-16.00, csütörtök: 13.00-16.00).
Érdeklődni személyesen, levélben és a 79/456-322-es telefonszámon lehet, ügyintéző: Hódosné dr. Süke Amália. Kötelező elektronikus kapcsolattartás esetén elektronikusan.
II.7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő:
Az illeték lerovásával benyújtott kérelmet a birtoksértéstől számított egy éven belül lehet benyújtani. A döntés elleni fellebbezésre 15 nap áll rendelkezésre.
II.8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája: Nincs
II.9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával: www.gara.hu, időpontfoglalás: 79/456-322.
II.10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről a jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával:
•    A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet
•    A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Új Ptk.)
•    Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Bejelentés-köteles és telepengedély-köteles ipari tevékenységek:
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe: A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) szerint illetékes a telep fekvése szerinti település jegyzője.
II.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása:
Bejelentéshez kötött ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentést az ipari tevékenység megkezdését megelőzően a Kormányrendelet 3. mellékletében meghatározottak szerinti tartalommal kell benyújtani, csatolni kell a bejelentéshez a nem a kérelmező tulajdonában lévő telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó okiratot a tulajdoni lap kivételével; haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okiratot.
Telepengedély kiadása iránti kérelmet a Kormányrendelet 4. mellékletében meghatározott tartalmú kérelmet kell benyújtani.
II.4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege:
A bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés illetéke: 3.000.-Ft,
módosítása, megszüntetése illetékmentes.
Telepengedély kiadása iránti eljárások esetében fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak:
Általános igazgatási szolgáltatási díj 5.000.-Ft az önkormányzat részére, illetve szükség szerint szakhatóságoknak fizetendő igazságszolgáltatási díjak.
Telepengedélyezési, módosítási ügyben hozott határozat elleni fellebbezés illetéke: 5.000.-Ft.
II.5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás.
Bejelentés-köteles ipari tevékenység bejelentése ügymenet:
A bejelentés-köteles ipari tevékenységek felsorolását a Kormányrendelet 1. melléklet tartalmazza. Csatolni kell a bejelentéshez pl. a bérleti szerződést, amennyiben nem a kérelmező tulajdonát képezi a telep.
Bejelentés-köteles ipari tevékenység adataiban történő változás: A bejelentés-köteles ipari
tevékenység adataiban történő változást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni az ipari
tevékenység végzője, mely alapján az adatváltozás a nyilvántartásba bejegyzésre kerül. Az adatváltozás bejelentése illeték és igazgatási szolgáltatási díjmentes.
A bejelentés-köteles ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője haladéktalanul köteles bejelenteni. A megszüntetés bejelentése illeték és igazgatási
szolgáltatási díjmentes.
Telepengedély kiadása iránti eljárás: A kérelmet a Kormányrendelet 4. mellékletében meghatározott tartalommal kell benyújtani.
Mellékelni kell az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésének igazolását, valamint nem saját
tulajdonú telep estében a használat jogosultságának igazolását, és környezetvédelmi tervdokumentációt.
Telepengedély adataiban történő változás: A változás bejelentésére nincs formanyomtatvány, illeték és igazgatási szolgáltatási díjmentesen tehető meg. Az ipari tevékenység végzője a változást haladéktalanul köteles bejelenteni.
Telepengedély alapján végezhető tevékenység megszüntetése: A megszüntetés bejelentésére
nincs formanyomtatvány, illeték és igazgatási szolgáltatási díjmentesen tehető meg. A megszűnést haladéktalanul be kell jelenteni. A bejelentéshez csatolni kell a telepengedélyt.
II.6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló cím nyitvatartási idő: Garai Közös Önkormányzati Hivatala (6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62. ) ügyfélfogadási idő ( hétfő, kedd, szerda: 08.00-12.00, kedd 13.00-16.00, csütörtök: 13.00-16.00). 
Érdeklődni személyesen, levélben és a 79/456-322-es telefonszámon lehet, ügyintéző: Hódosné dr. Süke Amália. Kötelező elektronikus kapcsolattartás esetén az irat kizárólag elektronikusan nyújtható be.
II.7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító
irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő:
A bejelentés-köteles ipari tevékenység a tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható. A fellebbezésre nyitva álló határidő az ipari tevékenység megtiltásáról, a telepengedély kiadása iránti kérelem elutasításáról szóló határozat átvételét követő naptól számított 15 napon belül.
II.8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt
formanyomtatványok listája a formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával:
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés
szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet 3., 4. mellékletében meghatározott tartalmú nyomtatvány.
II.9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával: www.gara.hu, időpontfoglalás: 79/456-322.
Az ügyfajtákra vonatkozó elektronikus tájékoztatási szolgáltatás elérhetősége: www.gara.hu
II.10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről a jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával:
Az ügyfajtához kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
•    27/2013. (II.27.) Kormányrendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól,
•    Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

Bejelentés köteles és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység:

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe: 
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet /továbbiakban: Kormányrendelet/ 2. § a) pontja szerint a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, az üzleten kívüli kereskedelem, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a 6. § (1), (2) és (4)-(7) bekezdése, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 3. § (1) és (5) bekezdése, 6/G. § a) pontja, valamint e rendelkezésekkel összefüggésben a Kertv. 9. § (1), (4) és (5) bekezdése tekintetében a kereskedő székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője az illetékes, e rendelet 2. § b) pontja értelmében az a) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében e rendelet, a Kertv. 3. § (1) és (5)-(8) bekezdése, 5. § (5) bekezdése, 6. § (2) bekezdés a) pontja, 6. § (5) bekezdése, 6/G. § a) és b) pontja, valamint e rendelkezésekkel összefüggésben a Kertv. 9. § (1), (4) és (5) bekezdése tekintetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője az illetékes.
II.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása:
- Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentést a Kormányrendelet 1. melléklet A) pontjában meghatározott tartalmú nyomtatványon kell benyújtani, csatolni kell a bejelentéshez a nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlethelyiség, terület használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot /pl. bérleti szerződést/ a tulajdoni lap kivételével, haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot, közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársa hozzájárulását igazoló okiratot.
-Működési engedély iránti kérelmet a Kormányrendelet 1. melléklet B) pontjában meghatározott tartalmú nyomtatványon kell benyújtani, csatolni kell a bejelentéshez a nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlethelyiség, terület használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot /pl. bérleti szerződést/ a tulajdoni lap kivételével, haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező- a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot, közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársa hozzájárulását igazoló okiratot.
-Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység adataiban történő változást, bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység megszűnését, működési engedély adataiban történő változást, működési engedéllyel folytatott tevékenység megszűnését 8 napon belül be kell jelenteni.
II.4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege:
-Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés illetéke
3.000.-Ft, módosítása, megszüntetése illetékmentes.
-Működési engedély iránti kérelem, módosítás iránti kérelem, megszűnés: illetékmentes.
Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység bejelentés, módosítása, megszűnése esetén másodfokú eljárás nincs.
Működési engedélyezési, módosítási ügyekben hozott határozat elleni fellebbezés illetékmentes.
II.5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
- Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése ügymenet:
A fentiekben részletezve, továbbá amennyiben a kereskedő üzlethelyiségben folytatja a kereskedelmi tevékenységet, szükséges hozni a nyomtatványboltban beszerezhető Vásárlók Könyvét.
- Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység adataiban történő változás: A bejelentés-köteles
kereskedelmi tevékenység adataiban történő változást haladéktalanul, nyitva tartási idő változást az azt megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni a kereskedő.
-Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység megszüntetése: A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység megszüntetését 8 napon be kell jelenteni.
-Működési engedélykiadása iránti eljárás: A kérelem illeték és igazgatási szolgáltatási díjmentes. A kérelem beérkezését követően megkeresésre kerül a termékkörtől függően a szakhatóság (szakhatóságok).
-Működési engedély adataiban történő változás: A kérelem illeték és igazgatási szolgáltatási díjmentes. A kereskedő a változást haladéktalanul, nyitva tartási idő változást az azt megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni.
-Működési engedéllyel üzemeltetett üzlet megszűnése: Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül be kell jelenteni a jegyzőnek. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul visszavonja a működési engedélyt.
II.6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló cím nyitvatartási idő: Garai Közös Önkormányzati Hivatala (6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62.) ügyfélfogadási idő (hétfő, kedd, szerda: 08.00-12.00, kedd 13.00-16.00, csütörtök: 13.00-16.00) Érdeklődni személyesen, levélben és a 79/456-322-es telefonszámon lehet, ügyintéző: Hódosné dr. Süke Amália. Kötelező elektronikus kapcsolattartás esetén az iratok elektronikusan nyújthatóak be.
II.7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító
irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
- Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység a bejelentés napjával megkezdhető.
-Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység adataiban történő változás: A
bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység adataiban történő változást haladéktalanul, nyitva
tartási idő változást az azt megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni a kereskedő.
-Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység megszüntetése: A bejelentés-köteleskereskedelmi tevékenység megszüntetését haladéktalanul be kell jelenteni, a megszüntetés napja a kereskedő által megjelölt nap, ha ez 8 napon túli, akkor a megszűnés bejelentésének napja.
-Működési engedély kiadása iránti eljárás: Az ügyintézési határidő a kérelemnek az
eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Az ügyintézési határidő: 60 nap.
-Működési engedély adataiban történő változás: A kereskedő a változást haladéktalanul, nyitva tartási idő változást az azt megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni.
-Működési engedéllyel üzemeltetett üzlet megszűnése: Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül be kell jelenteni a jegyzőnek. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul visszavonja a működési engedélyt.
Fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.
II.8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája a formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával:
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet /továbbiakban: Kormányrendelet/ 1. melléklet A, illetve B pontjában meghatározott tartamú nyomtatvány.
II.9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával: www.gara.hu időpontfoglalás: 79/456-322.
II.10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről a jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával:
•    2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről,
•    210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről, a
•    2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól,
•    Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Szálláshely-szolgáltatási ügyek:
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe: A szálláshely-szolgáltatási tevékenység nyilvántartásba vételének területi hatálya Gara község közigazgatási területére terjed ki.
II.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása:
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának nyilvántartásba vételére, illetve a már nyilvántartásba vett szálláshely-szolgáltatásra vonatkozó adatokban történt változásokra vonatkozó bejelentést, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely- üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.29.) Kormányrendelet 6. §-ában meghatározott, valamint a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Kormányrendelet 14/A. §-ában meghatározott adatokat tartalmazó nyomtatványon kell benyújtani.
Üzleti célú szálláshely esetén a bejelentéshez csatolni kell:
a) a nem kérelmező tulajdonában lévő szálláshely használatának jogcímére vonatkozó
igazoló okiratot, vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével;
b) haszonélvezet esetén - ha nem a tulajdonos, vagy haszonélvező a szálláshely-szolgáltató
- a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot;
c) közös tulajdonban álló szálláshely esetén, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.
Nem üzleti célú szálláshely esetén a bejelentéshez csatolni kell:
a) azt az okiratot, mely igazolja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására jogosult;
b) a szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okiratot;
c) a szálláshely minősítését;
d) az alaptevékenység végzésére jogosító okiratot.
II.4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának nyilvántartásba vételével kapcsolatos
eljárás 3.000,- Ft illetékköteles, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni. A már nyilvántartásba vett adatokban bekövetkezett változások, valamint a tevékenység megszüntetésének bejelentése illetékmentes.
II.5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
A tevékenység megkezdéséről, szóló bejelentést (amennyiben az megfelel a jogszabályi követelményeknek) a hatóság nyilvántartásba veszi, arról igazolást ad ki.
A szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a jegyző a
jogszabályban foglalt jogkövetkezményeket állapít meg, szankciókat alkalmaz.
II.6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló cím nyitvatartási idő: Garai Közös Önkormányzati Hivatala (6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62.) ügyfélfogadási idő (hétfő, kedd, szerda: 08.00-12.00, kedd 13.00-16.00, 
csütörtök: 13.00-16.00) Érdeklődni személyesen, levélben és a 79/456-322-es telefonszámon lehet, ügyintéző: Kertészné Molnár Anna. Kötelező elektronikus kapcsolattartás esetén az iratok elektronikusan nyújthatóak be.
II.7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító
irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő:
A szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásai alapján az ügyintézési
határidő a bejelentésnek az eljárásra hatáskörrel rendelkező hatósághoz történő megérkezését
követő napon kezdődik. A tevékenység a bejelentést követően megkezdhető.
Az üzleti célú szálláshely-szolgáltatásnál az nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett
változást haladéktalanul, a tevékenység megszüntetését a megszüntetést követő 8 napon
belül be kell jelenteni.
A nem üzleti célú szálláshely-szolgáltatásnál a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást 8 napon belül be kell jelenteni.
A tevékenység megszüntetését a szolgáltatónak kell kérelmeznie.
II.8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája a formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával:
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának nyilvántartásba vételére, illetve a már
nyilvántartásba vett szálláshely-szolgáltatásra vonatkozó adatokban történt változásokra
vonatkozó bejelentést, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely- üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 29.) Kormányrendelet 6. §-ában meghatározott, valamint a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Kormányrendelet 14/A. §-ában meghatározott adatokat tartalmazó nyomtatványon kell benyújtani
II.9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával: www.gara.hu, időpontfoglalás: 79/456-322.
II.10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről a jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával:
•    Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.
•    A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény.
•    A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény.
•    A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 29.) Kormányrendelet.
•    A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X.28.) Kormányrendelet.

Letölthető nyomtatványok elérhetők: http://www.gara.hu/page12.html 

4.    A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:

 Az Intézmény vonatkozásában nem releváns. 

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei: 

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke:
 Az intézmény esetében nem releváns. 

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza: 
Az intézmény esetében nem releváns. 

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától: 
Az intézmény esetén nem releváns. 

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények:
http://www.gara.hu/page7.html 

11.    A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk:
 Az intézmény esetében nem releváns.

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:
EL-1651/015/2019 ikt. sz. Állami Számvevőszék ellenőrzése

Gara Községi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi kincstári utóellenőrzése

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve: A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata szerinti eljárásrendben. Az információs jogokkal foglalkozó személy neve:  Hódosné dr. Süke Amália  

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk: 

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai: 

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél:

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek: 
Az Intézmény vonatkozásában nem releváns. 

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista: 
Az Intézmény vonatkozásában nem releváns. 

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével: 

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata: 
Az Intézmény vonatkozásában nem releváns. 

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen 
Az Intézmény vonatkozásában nem releváns. 

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás: 
Az Intézmény vonatkozásában nem releváns. 

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése: 
Az Intézmény vonatkozásában nem releváns. 

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinta kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege: 
Az Intézmény vonatkozásában nem releváns. 

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére: 
Az Intézmény vonatkozásában nem releváns. 


 III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

1.    A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy 

a) éves költségvetés: 

•    2020. évi költségvetés 
•    2020. évi költségvetés 1. módosítása
•    2020. évi költségvetés 2. módosítása
•    2020. évi költségvetés 3. módosítása  
•    2021. évi költségvetés
•    2021. évi költségvetés 1. módosítása
•    2021. évi költségvetés 2. módosítása
•    2022. évi költségvetés
•    2022. évi költségvetés 1. módosítása
•    2022. évi költségvetés 2. módosítása
•    2022. évi költségvetés 3. módosítása
•    2023. évi költségvetés

b)    éves beszámolók: 

•    Beszámoló 2020. évről 
•    Beszámoló 2021. évről 
•    Beszámoló 2022. évről 

2.    A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve: 

•    Bértáblázat 2021. I. negyedév
•    Bértáblázat 2021. II. negyedév
•    Bértáblázat 2021. III. negyedév
•    Bértáblázat 2021. IV. negyedév
•    Bértáblázat 2022. I. negyedév
•    Bértáblázat 2022. II. negyedév
•    Bértáblázat 2022. III. negyedév
•    Bértáblázat 2022. IV. negyedév
•    Bértáblázat 2023. I. negyedév
•    Bértáblázat 2023. II. negyedév

3.    A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond: 
Az intézmény esetében nem releváns. 

4.    Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével: 
Az intézmény esetében nem releváns. 

5.    A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye): 
Az intézmény esetében nem releváns. 

6.    A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések: 
Az intézmény esetében nem releváns. 

7.    Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések: 
Az intézmény esetében nem releváns.

8.    Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről): 
Az intézmény esetében nem releváns.